Type to search

தமிழ�படம� 2.0 படக�க�ழ�வின� ம�க�கிய அறிவிப�ப�..!

CINEMA Kollywood

தமிழ�படம� 2.0 படக�க�ழ�வின� ம�க�கிய அறிவிப�ப�..!

Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சிவா – à®�ஸà¯�வரà¯�யா மேனனà¯� நடிபà¯�பிலà¯� உரà¯�வாகி இரà¯�கà¯�கà¯�à®®à¯� “தமிழà¯�படமà¯� 2.0” படதà¯�தினà¯� படபà¯�பிடிபà¯�பà¯� à®®à¯�à®´à¯�வதà¯�மாக à®®à¯�டிநà¯�தà¯�விடà¯�டதாக படகà¯�கà¯�à®´à¯�வினரà¯� தெரிவிதà¯�தà¯�ளà¯�ளனரà¯�.(Tamizh Padam 20 movie latest update Tamil Cinema)

தமிழà¯� சினிமாவிலà¯� காலஙà¯�காலமாக நடநà¯�தà¯� வரà¯�à®®à¯� அடà¯�ராசிடà¯�டிகளை கிணà¯�டலà¯� செயà¯�யà¯�à®®à¯�படியாக உரà¯�வான “தமிழà¯� படமà¯�” படதà¯�தினà¯� இரணà¯�டாவதà¯� பாகமà¯� “தமிழà¯�படமà¯� 2.0” எனà¯�à®± பெயரிலà¯� உரà¯�வாகி இரà¯�கà¯�கிறதà¯�.

சி.எஸ�.அம�தன� இயக�கியிர�க�க�ம� இந�தப� படத�தின� டீசர� சமீபத�தில� வெளியாகி நல�ல வரவேற�பை பெற�றிர�க�க�ம� நிலையில�, படப�பிடிப�ப� ம�ழ�வத�மாக ம�டிந�த�விட�டதாக படத�தின� இயக�க�நர� சி.எஸ�.அம�தன� ட�விட�டர� பக�கத�தில� தெரிவித�த�ள�ளார�.

சிவா, �ஸ�வர�யா மேனன� ம�ன�னணி கதாபாத�திரங�களில� நடித�த�ள�ள இந�த படத�தில�, ம�க�கிய கதாபாத�திரத�தில� திஷா பாண�டே, சதீஷ�, சந�தான பாரதி, மனோபாலா, ஆர�.ச�ந�தர�ராஜன�, நிழல�கள� ரவி, சேத�தன�, உள�ளிட�ட பலர�ம� நடித�த�ள�ளனர�.

அத�த�டன� இப�படத�தை ஒய� நாட� ஸ�டூடியோஸ� நிற�வனம� சார�பில� சசிகாந�த� தயாரித�த�ள�ளார�. இந�த பாகம� ஒர� போலீஸ� அத�தியாயமாக உர�வாகி இர�ப�பதாக படக�க�ழ� அறிவித�திர�க�கிறத�. படம� விரைவில� வெளியாக இர�க�கிறத�.

<MOST RELATED CINEMA NEWS>>

* காலா : திரை விமர�சனம�..!

* எகிற�ம� காலா ம�தல� நாள� வசூல� : திரையரங�க�களில� ஹவ�ஸ�ப�ல� போர�ட�..!

* பலமாக காற�ற� வீசினால� சிக�கல� தான� : ஜான�வி கபூரை வற�த�தெட�க�க�ம� நெட�டிசன�கள�..!

* நடிகர�களாக அவதாரமெட�க�க�ம� பிரபல இசையமைப�பாளர�கள� : எதிர�பார�ப�பில� ரசிகர�கள�..!

* நடிகையர� திலகம� படத�தால� என� க�ட�ம�பம� பிரிந�தத� தான� மிச�சம� : ஜெமினி கணேசன� மகள� காட�டம�..!

* ரிலீஸ�க�க� ம�ன�பே தமிழகத�தில� வெளியான காலா : தமிழ�ராக�கர�ஸ� அதிரடி..!

* மீண�ட�ம� ப�த�ப�பொலிவ�டன� வெளியாக�ம� �க�யின�� படத�தில� இணைய�ம� மூன�ற� நாயகிகள�..!

* காலா பட பாடலில� தன�ஷ� கொட�த�த சர�ப�ரைஸ� : ரசிகர�கள� உற�சாக வரவேற�ப�..!

* என�னால� அத� இல�லாமல� இர�க�கவே ம�டியாத� : உண�மையை போட�ட�டைத�த ம�கமூடி நடிகை..!

Tags :-Tamizh Padam 20 movie latest update Tamil Cinema

Our Other Sites News :-

பெண�களிற�க� எங�கெல�லாம� மச�சமிர�ந�தால� அதிர�ஸ�டம� தெரிய�மா?

The post தமிழ�படம� 2.0 படக�க�ழ�வின� ம�க�கிய அறிவிப�ப�..! appeared first on TAMIL NEWS.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •